image

Kdo se v tom má vyznat?stálý odkaz / permalink

20.08.2015

Při pročítání prospektů výrobců rádií, internetových diskuzí a různých srovnávacích tabulek člověk narazí na mnoho pojmů, o kterých s jistotou neví, co přesně znamenají nebo dva různé termíny používané různými výrobci mohou znamenat to samé. Budu se snažit vnést do této problematiky trochu světla.

A

ATL Asymetrický trim plynu.
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

B

BB Ball Bearing. Kuličková ložiska serva.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

C

CPPM PPM signál produkovaný přijímači FrSky. O PPM více zde: PPM.
cut-off Zastavení motoru. Knipl plynu se nastavuje tak, aby při stažení plynu motor běžel na volnoběh. Cut-off je tlačítko, kterým se plyn stáhne ještě více a to způsobí zastavení motoru. U modelů s elektropohonem to je bezpečnostní opatření, aby náhodný pohyb kniplu plynu nespustil nečekaně motor.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

D

D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.
Diagnostický provoz V diagnostickém režimu lze přijímač propojit s vysílačem kabelem a zkoušet a nastavovat vysílač a táhla v modelu bez toho, aby vysílač vysílal. Vysílač tedy neruší ostatní létající modely.
diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.
DSC Direct Servo Control - příme řízení serv po kabelu - diagnostický režim. Více viz Diagnostický provoz.
DSP Digital Signal Processing. Filtrování vstupního signálu, Vyhodnocuje správnost přicházejícího signálu a snaží se odstranit rušící signály. Špatné impulsy vyřazuje a krátkodobě maskuje.
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

E

EPA End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.
exponencionální výchylky Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

F

fail safe Bezpečný při poruše - nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Více viz Fail safe.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

H

HF modul Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

I

IPD Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Multiplex MINI DS IPD.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

K

kanál Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače.

kanál Rádio může vysílat na různých kmitočtech. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.
kmitočet Rádio může vysílat na různých kmitočtech - frekvencích. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.
kmitočtová syntéza Kanál ne kterém rádio (vysílač/přijímač) pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu. Viz také PLL .
kmitočtové pásmo Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. Viz Kmitočtová pásma.
kompatibilita Slučitelnost jednoho technického zařízení s jiným technickým zařízením. Například žehlička je kompatibilní s českou elektrickou rozvodnou sítí, protože její zástrčka jde strčit do zásuvky v České republice. Není však kompatibilní s rozvodnou sítí v Británii, protože tam mají jiné zásuvky. Viz Kompatibilita rádií.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

L

letový mod V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

M

MG Metal Gear. Kovová převodová kola serva.
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers)
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

N

neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh - například ovládání zatahování podvozku. Viz také pojem "proporcionální".
A B C D E F H I K L M N P Q R T

P

PCM Pulse Code Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací.
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.
PPM Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.
proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).
A B C D E F H I K L M N P Q R T

Q

QR Quick Recovery. Rychlé obnovení činnosti po výpadku signálu a jeho obnovení.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

R

RC Radio Control - řízení rádiem. RC model je rádiem řízený model. Také R/C.
A B C D E F H I K L M N P Q R T

T

TSR Transmitter Signature Recognition

F

Fail-safe

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy. image více ....


F M V

M

MG

Metal Gear. Kovová převodová kola serva.image více ....


F M V

V

Váha

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image image více ....


Více pojmů viz Slovníček pojmů.