image

Uspořádání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.12.2005

Uspořádání jednotlivých komponent rádia a vliv tohoto uspořádání podléha obecně platným zákonitostem.

Obecně platí, že prvky zapojenými do série se bezpečnost snižuje. Prvky zapojené paralelně (zvojené, ztrojené, ...) bezpečnost zvyšují. Čím větší je počet prvků systému, tím větší je pravděpodobnost poruchy některého z těchto prvků.

Někdy je problém posoudit, jakému obecnému principu to které uspořádání komponent rádia odpovídá a tedy jaký vliv toto uspořádání má.

image

Rozeberme so jednoduchou instalaci rádia v modelu řízeném křidélky a výškovkou - po jednom servu. Na obrázku je je vysílač, klihyhákem mezi anténou vysílače a anténou přijímače je znázorněn rádiový přenos, dole je akumulátor příjímače, od něj vede kablík napájení k vypínači, od vypínače vede kablík k přijímači. Z přijímače vedou kablíky k servu výškovky a k servu křidélek.

Komponenty jsou zapojeny v sérii. Selhání kterékoli komponenty způsobí selhání celého systému:

 • Vysadí-li vysílač, řízení modelu není možné.
 • Je-li zarušen (znemožněn) rádiový přenos, řízení modelu není možné.
 • Vysadí-li akumulátor přijímače, řízení modelu není možné.
 • Selže-li vypínač, řízení modelu není možné.
 • Selže-li přijímač, řízení modelu není možné.
 • Selže-li servo výškovky, řízení modelu není možné.
 • Selže-li servo křidélek, řízení modelu není možné.

Stanovme si pravděpodobnost, že selže některá z kompont systému:

 • vysazení vysílače - 1 krát na 1000 letů = 1/1000 = 0.001
 • rušení - 1 krát na 100 letů = 1/100 = 0.01
 • vysazení akumulátoru přijímače - 1 krát na 200 = 1 / 200 = 0.005
 • selhání vypínače - 1 krát na 50 letů = 1/50 = 0.02
 • selhání přijímače - 1 krát na 500 letů = 1/500 = 0.002
 • selhání serva - 1 krát na 200 letů = 1/200 = 0.005

Selhání jedné každé komponenty je nazávislé na ostatních komponentách. Pravděpodobnost, že vám selže rádio a model bude neřiditelný je v tomto případě součtem pravděpodobností selhání jednotlivých komponent: 0.043. To znamená, že vám hrozí havárie 1 x za 23 letů (1/0.043 = 23).

Poznámka: zde uvedené pravděpodobnosti jsou pouze pro příklad. Není to výsledek nějakého statistického sledování.


imageUspořádáníUspořádání 2image